تبلیغات
مــولـای مــنــــ... - پاسخ به شبهات مهدویت2
مــولـای مــنــــ...
به امید روزی که پایان فصل انتظار، بهار آمدنت باشد؛ ای مـوعـود آمدنی
نوشته شده در تاریخ جمعه 10 دی 1395 توسط فاطمه حجازی | نظرات ()
سلام؛ سوالات این بخش:
11- با توجه به اینکه در روایات آمده که امام زمان (عج) با شمشیر حضرت علی (ع) قیام خواهند کرد چطور می توانند در مقابل سلاح های مخوف جهانی ایستادگی کنند؟

12-   منظور از چشم جهان بین چیست؟

13-آیا فردی که تنها به اصول اولیه اسلام پایبند است در درگیری های فکری آخر الزمان می تواند حق را از باطل و مهدی (عج) را از دجال بشناسد؟
14-  حاج آقا طبق گفته هایی که من شنیده ام می گویند امام مهدی مولود(عج) زمانی ظهور می نمایند که حکومت طاغوت سراسر جهان را فراگرفته باشد و دنیا در فساد باشد. ما در کتاب های دبیرستان خواندیم که ما باید کارهایی انجام دهیم که زمینه را برای ظهور فراهم کنیم تا ظهور منجی انجام گیرد سوال من این است که چگونه با کارهای خود زمینه را برای ظهور فراهم کنیم یعنی به نابسامان شدن اوضاع جهان و طاغوتی شدن آن کمک کنیم یا چیز دیگری ست؟
15- در حال حاضر شرایط لازم برای ظهور امام زمان (عج) فراهم شده است؟
16-همانطور که شما هم می دانید در حال حاضر اولین دینی که در دنیا بیشترین پیرو را دارد آیین برهمایی است به نظر شما چرا این دین انقدر طرفدار دارد؟چرا ما فکر نمی کنیم که دین آنها می تواند کامل باشد؟اگر کامل نبود پس چرا انقدر طرفدار دارد؟ آیا همه ی آنها اشتباه می کنند؟
17-اختلاف شیعه و سنی را در باب مهدویت بیان کنید؟
18-همیشه ما شیعیان می گوییم که حضرت مهدی(عج) زمانی که ظهور می کند اسلام را جهانی خواهد کرد. سوال من این است که آیا این اسلام با اسلامی که ما پیرو آنیم یکی ست؟یعنی همه ی دستورات دین اسلام که ما امروز به آن اعتقاد داریم همان دستوراتی ست که امام زمان(عج) به جهانیان معرفی خواهد کرد؟
 
19-چرا ما مسلمانان لزومات ظهور امام را در سطح جهانی عملی نمی کنیم ولی فراماسونری ها امکانات ظهور دجال را روز به روز بیشتر می کنند؟
 
20- علت دعا و صلوات فرستادن برای سلامتی امام زمان (عج) چیست؟با توجه به اینکه اراده ی خداوند بر این است که ایشان سالم و زنده بمانند اصلا هیچ امکان دارد آن وجود مبارک دچار کسالت شوند؟
برای مطالعه پاسخ این سوالات به ادامه مطلب مراجعه کنید 

11- با توجه به اینکه در روایات آمده که امام زمان (عج) با شمشیر حضرت علی (ع) قیام خواهند کرد چطور می توانند در مقابل سلاح های مخوف جهانی ایستادگی کنند؟

شمشیرموضوعیت نداردبلکه همان جهادوپیکارمراداست ثانیاًبعدازتبلیغات فراوان واتمام حجت عملی ولسانی باشرایط خاص پیکار وجنگ شروع میشود ثالثاً دربعضی ازروایات مطرح است که جباران ،خلع سلاح غیرمتعارف میشوندیعنی سلاحهای غیرمتعارف کارنمیکنندرابعاًاحتمال دارد مردم دراثرسطح آگاهی بعدازمدتی این سلاحهارانابودمیکنندویاجنگی شودواین سلاحها کلاازبین برودوشمشیریاشبه شمشیربهترین سلاح دردوران ظهورباشدکه باساختارطبیعت منافات ندارد(برای توضیح بیشترر.ک نشریه موعودشماره19 ص 83)

12-   منظور از چشم جهان بین چیست؟

چشم جهان بین نمادفراماسونری هاست که علامتی است ازدجال که توسط فراماسونهاترویج میشودبااشکال متفاوت وترفندهای زیادودرصدد این هستندکه بگویند حاکم جهان این چشم (دجال)است

درموردفراماسونهاوشیطان پرستی به سخنرانی استادرائفی پورکه دربازارموجوداست مراجعه شود.

13-آیا فردی که تنها به اصول اولیه اسلام پایبند است در درگیری های فکری آخر الزمان می تواند حق را از باطل و مهدی (عج) را از دجال بشناسد؟

مراجعه شود به سوال39

14-  حاج آقا طبق گفته هایی که من شنیده ام می گویند امام مهدی مولود(عج) زمانی ظهور می نمایند که حکومت طاغوت سراسر جهان را فراگرفته باشد و دنیا در فساد باشد. ما در کتاب های دبیرستان خواندیم که ما باید کارهایی انجام دهیم که زمینه را برای ظهور فراهم کنیم تا ظهور منجی انجام گیرد سوال من این است که چگونه با کارهای خود زمینه را برای ظهور فراهم کنیم یعنی به نابسامان شدن اوضاع جهان و طاغوتی شدن آن کمک کنیم یا چیز دیگری ست؟

ازجمله نشانه های غیرحتمی ظهور،گسترش فسادوتباهی است ونبایداین فسادوتباهی هاراجزوزمینه ها وعوامل ظهوردانست .مادرمقابل این سوال پاسخ هایی راارائه می دهیم وقضاوت رابه عهده خودشمامی گذاریم

الف)برای شکل گرفتن وتحقق هرپدیده،چه طبیعی وچه اجتماعی ،عوامل وشرایط چندی لازم است ومعمولاً این پدیده ها بایک سری نشانه هاوعلایم همراه است.ازاین رو عوامل ونشانه های پدیده رابایدشناخت وتفاوت میان آن دورابایددانست تادرهنگام بیان عوامل ونشانه ها ،دچارسردرگمی واشتباه نشویم.

عوامل وشرایط ایجادهرپدیده ،یک سری چیزهاست که باپدیده ،ارتباط استلزامی وانفکاک ناپذیردارند وبایدآنها تحقق پیداکنندتاپدیده محقق شود.اینها درشکل گرفتن پدیده نقش دارندوبدون اینها ،پدیده تحقق نخواهدیافت

امانشانه های یک پدیده ،علامتهایی است که ازوقوع پدیده یانزدیکی وقوع آن ،مردم راآگاه میکندوفایده آن ،علم پیداکردن به وقوع پدیده یانزدیکی وقوع آن است؛نه این که نقشی درایجادپدیده داشته باشند.یعنی باآشکارنشدن نشانه واتفاق نیفتادن آن نیز پدیده می تواندشکل بگیرد.

بنابراین ،نسبت میان شرایط یک پدیده مشروط باپدیده،نسبت استلزامی وانفکاک ناپذیراست،درحالیکه نسبت میان نشانه باپدیده نشاندار، نسبت غیراستلزامی وانفکاک پذیراست.

پدیده ظهوروتشکیل حکومت جهانی حضرت حجت-علیه السلام- نیزازاین قاعده مستثنی نیست. وشرایط وعوامل ونشانه هایی دارد.

شرایط وعواملی مانندوجودقانون جامع وکامل (قرآن وسنت پیامبر(ص))،مجری قانون(حضرت مهدی علیه السلام)آماده بودن عده ای ازاهل ایمان برای یاری آن حضرت وجانبازی درراه اهداف او،و.....ونشانه هایی مانندخروج سفیانی ،ندای آسمانی،فرورفتن زمین درمنطقه بیداء، خروج یمانی ، قتل نفس زکیّه وزیادشدن فساد وتباهی دراین عصرو....

البته نشانه هانیز2گونه اند:1.نشانه های حتمی وقطعی2. نشانه ها ی غیرحتمی .

علایم غیرحتمی باظهور،ارتباط استلزامی ندارد.زیراممکن است برخی ازآنها اصلاواقع نشودولی ظهورتحقق یابد.ولی احتمال داردبرخی ازنشانه ها حادث شودولی ظهورتوأم وهمزمان باآنها شکل نگیردوبدین بیان که : نشانه ها،بیانگرظرف تحقق ظهورباشند،مانند این که گفته شود:نامه رسان هنگامی می آیدکه هواصاف باشد.منظوراین است که نامه رسان درزمان نامساعدبودن هوانخواهدآمد،نه این که هروقت هواصاف بوداومی آید.درباب علایم ظهورنیزمراداست که حضرت مهدی علیه السلام درغیراین اوضاع ظهورنخواهدفرمود،نه این که هروقت این اوضاع پدیدارشد،حضرتش بایدظهورکند.

ازمباحث یادشده برمی آیدکه فسادو..شرط ظهورنبوده بلکه نشانه های ظهورهستند.

نتیجه :فسادو.... شرط ظهورمصلح کل نیستندتابادامن زدن به آن،تحق ظهورراشتاب بخشیم .فسادواصلاح ،2نقطه مقابل وضدیکدیگرندوایجاد فساد،تناسبی باتحقق اصلاح وظهورمصلح کل ندارد به صراحت قرآن ،یکی ازاهداف آمدن انبیاوفرستادن کتابهای آسمانی ، رساندن مردم به این سطح ازرشد وفرهنگ وتعالی است که خودبااختیار، قسط وعدل رابرپادارند(حدید/25).

بنابراین مهم ترین وظیفه مادردوران غیبت،رسیدن خودورساندن دیگران بدین فرهنگ است تا باآمادگی کامل،به پادارنده عدل ودادگسترگیتی راپذیراشویم. شناخت صحیح دین وامام زمان واهداف او وهماهنگی با آن اهداف ازوظایف این دوران پرخطراست .

ب) ازسوی دیگرآن چه که درروایات درباره تکلیف شیعیان درعصرغیبت واقدامات برای نزدیکی ظهورآمده است بیانگرپرهیزگاری وتهذیب نفس دراین عصراست.

درروایت است که: هرکس دوست داردازاصحاب حضرت باشد ،بایدمنتظرباشدودراین حال به پرهیزگاری واخلاق نیکورفتارنمایددرحالی که منتظراست.[غیبت نعمانی ص106]

باتوجه به چنین روایاتی روشن است که ازجمله چیزهایی که موجب فراهم آمدن زمینه های ظهوراست پرهیزگاری وتقواست نه فسادوتباهی.

ج)حضرت علی علیه السلام درنهج البلاغه می فرماید :

توجه کنید که هرمأمومی راامامی است که به اواقتدا میکند،وازنورعلمش برخورداراست (بخش نامه ها) اقتداکردن به امام به معنای الگوقرار دادن حضرت بیان شده است بنابراین همان گونه که دراین زمان امام عصرعلیه السلام عمل به واجبات وترک محرمات وسایرتکالیف واجب ومستحب راسرلوحه زندگی خود قرارداده اند وظیفه شیعیان نیزاین چنین است نه فسادوتباهی .

د)ازامام صادق علیه السلام نقل است که فرمودند:

«کونوالنازیناًولاتکونواعلیناشیئا ؛ ای شیعیان زینت ما باشید»[ الکافی ج 2 ص77ح9]

این روایت بیانگرآن است که شیعیان درتمام زمانها بایستی برای اهل بیت زینت باشند وزینت شدن برای اهل بیت جزباپرهیزگاری وتقوای الهی وپرهیزازفسادوتباهی سازگاری ندارد.

باتوجه به نکات فوق روشن میشود که فسادوتباهی ازنشانه های ظهوراست اما وظیفه ما پرهیزازآن است ،وانجام دادن فسادها ومنکرات ،مخالفت باقرآن وسنت است .

وآنچه را موجب فراهم شدن زمینه های ظهورشده وظهوررانزدیک میکندآن است که ماوظایف خودرابه نحواحسن انجام دهیم وظایفی هم چون اندوهگین بودن برای آن حضرت ،دعابرای تعجیل فرج آن حضرت ،توسل به حضرت وغیره .

شما میتوانیدبرای اطلاع بیشتربه کتابهای مکیال المکارم وخلاصه آن به نام تکالیف مردم درعصرغیبت والنجم الثاقب ،مرحوم نوری-وظیفه الامام فی زین غیبة الامام رجوع نمایید

15- در حال حاضر شرایط لازم برای ظهور امام زمان (عج) فراهم شده است؟

اولاباید بین شرایط وعلائم فرق گذاشت که بابودن تمام شرایط ظهورحتمامحقق میشود ولی اگریکی ازعلامتها نباشدهم بازظهورمی تواند محقق شود همانطوریکه اگرتمام علامتها هم باشندبازظهورمی تواند محقق نشود ولی اگریکی ازشرایط نباشدحتماظهورمحقق نمی شود برای ظهور4شرط لازم است :1. برنامه وقانون جامع 2.رهبر3. یاران 4. پذیرش مردم

که ازشرایط فوق چندموردکاملامحقق است ولی2شرط اخیری تاحدودی تحقق یافته نه صددرصد.

16-همانطور که شما هم می دانید در حال حاضر اولین دینی که در دنیا بیشترین پیرو را دارد آیین برهمایی است به نظر شما چرا این دین انقدر طرفدار دارد؟چرا ما فکر نمی کنیم که دین آنها می تواند کامل باشد؟اگر کامل نبود پس چرا انقدر طرفدار دارد؟ آیا همه ی آنها اشتباه می کنند؟

یک سوال کثرت جمعیت یک گروه آیادلیل برحقانیت آن گروه است؟ پس اگراین معیارراقبول کنیم بایدامام حسین علیه السلام ناحق باشد وعمرویزیدوشمرحق (معیارحق کثرت جمعیت نیست).ثانیاً معیار،عقل انسانی است ثالثاً خوداسلام وامامان وتابعان حقیقی اسلام به مااجازه تقلیددراصول اسلام رانمی دهند(یعنی اصول دین تحقیقی می باشد وخودانسان باید به آنها برسد) که یعنی شاید حتی غیراسلام هم صحیح باشد.(آیه لااکراه فی الدین سوره بقره را مطالعه کنید ازدیدگاه علامه طباطبایی ).رابعاً همه حرفای تمام ادیان غیراسلامی باطل واشتباه نیست بلکه جامع وکامل (روحی ،جسمی،فردی،اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و...)نیست ویاافراط وتفریط دارند.

یکی تفریط میکندانسان راحیوان محسوب میکندومانند حیوان فقط،ازش کارمی خواهد دیگری آن رادراوج لذتهای جنسی حقیقت می بیند ودرمقابل دینی وصال کامل رادررهبانیت معنا میکند یکی به امور فردی اهمیت نمی دهد ودیگری به اموراجتماعی وفایی ندارد .اما من فکرمی کنم که یک سوال چرامطرح نشده است  که چرادین اسلام حق است چرامانندعلامه طباطبایی ها ، حسن زاده ها و.. راپرورش داده است و مانند خواجه نصیر وشیخ بهایی رامتولد ساخته است .جواب در2کلمه است اینکه چون متصل به وحی (خدا) است 2مولفه اصلی دارد:الف) جامعیت ب)عدالت (نه افراط ونه تفریط)ودومین کلمه اینکه آورنده ومجریان منسوب ازطرف خداوند ،خیانت نکرده اند یعنی معصوم بوده اند.ودراین بحث ها خیلی مطالب خوابیده است .

17-اختلاف شیعه و سنی را در باب مهدویت بیان کنید؟

دربعضی ازموارد مذاهب مشترکند مثلاًدراینکه ازاولادپیامبراست ازاولادفاطمه زهراست از اولادحسن وحسین است هم رومی است هم شرقی است (یعنی ازطرف مادرغربی می باشندوازطرف پدرآسیایی و....

دربعضی مواردمثل: اینکه امام به دنیا آمده است یانه ؟چه کارهایی انجام می دهد؟و....اختلاف است.اما حتی بعضی ها آمده اندبه جای مهدویت شخصی ،مهدویت نوعی (حکومت عادلانه یا عدالت اجتماعی ) رامطرح نموده اند که بحث مفصلی است .ر.ک مجله موعود،مجله انتظار،کتب اهل سنت (صحاح سته و...)

18-همیشه ما شیعیان می گوییم که حضرت مهدی(عج) زمانی که ظهور می کند اسلام را جهانی خواهد کرد. سوال من این است که آیا این اسلام با اسلامی که ما پیرو آنیم یکی ست؟یعنی همه ی دستورات دین اسلام که ما امروز به آن اعتقاد داریم همان دستوراتی ست که امام زمان(عج) به جهانیان معرفی خواهد کرد؟ 

این اسلام که هست (بدون تحریف ) همان اسلام است که جهانی خواهد شد. اما باید یادمان نرود که اسلامی که مامسلمانان به آن ادعای پیروی داریم توسط خود مسلمانان مسخ شده است .ویایک افراطی گری ویاتفریطی گری یاچیزتزئینی ازاسلام درذهن مسلمانان ساخته شده است .اسلامی که پیامبرمی گوید والان هم بدون نقص دردست ماست غیرازاسلامی است که این مسلمانان به آن ادعای پیروی دارند (اکثریت مسلمانان نه همه شان مراد است)

19-چرا ما مسلمانان لزومات ظهور امام را در سطح جهانی عملی نمی کنیم ولی فراماسونری ها امکانات ظهور دجال را روز به روز بیشتر می کنند؟  

بنابرجواب سوال 18 همیشه وهمه جاکاری اگرمشکل داشت به چندموردبستگی دارد  1) خودمسئله ،مطلب خوبی نیست (ازحیث برنامه ومحتوا) 2) معرفی کنندگان این مسئله آدمهای حسابی نیستند 3) تابعین مسئله ،خیلی آگاهی به مسئله ندارند4) مبلغان (تابعین عمومی وعلما آن مسئله ) خوب تبلیغ نمی کنند 5) امکانات ظهوروبروزاین مسئله توسط مبلغانش مهیانیست 6) مبلغان دراثرافراط وتفریط ،مسئله راخراب می کنند7) مردم طرف دارهم به لسان طرفداری بکنندنه به تمام وجود 8) روزمره گی (که تنبلی وتوقف رابه دنبال دارد) 9) اشرافیت 10 ) دشمنان آن مسئله .

ازاین موارد فوق مورد اول ودوم (خودظهوروامام زمان وائمه اطهاربه عنوان معرفی کنندگان ) مشکلی ندارندولی درسایرمسائل ، ما به مشکل برخورده ایم .

20- علت دعا و صلوات فرستادن برای سلامتی امام زمان (عج) چیست؟با توجه به اینکه اراده ی خداوند بر این است که ایشان سالم و زنده بمانند اصلا هیچ امکان دارد آن وجود مبارک دچار کسالت شوند؟ 

ر.ک سوال5 بخش قبل(پاسخ به شبهات مهدویت1)

منبع:
http://313gole-yas2.blogsky.com/


طبقه بندی: علم مهدوی، 
برچسب ها: شبهات مهدوی، پاسخ به شبهات امام زمان، امام زمان، امام مهدی، مهدویت، مولای من، شبهات،
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
.:
By Ashoora.ir & Blog Skin :.