تبلیغات
مــولـای مــنــــ... - پاسخ به شبهات مهدویت1
مــولـای مــنــــ...
به امید روزی که پایان فصل انتظار، بهار آمدنت باشد؛ ای مـوعـود آمدنی
نوشته شده در تاریخ شنبه 15 آبان 1395 توسط فاطمه حجازی | نظرات ()
سوال های این بخش:
۱-  اینکه خانواده ی امام عصر(عج) تو مثلث برمودا زندگی می کنند صحت داره؟
2-  آیا واقعیت داره که یک زن حضرت ولی عصر(عج) را بعد از ظهور و امامت به شهادت می رساند؟

3-  با توجه به اینکه امام زمان (عج) شاهد و ناظر اعمال ماست پس تکلیف محرم و نامحرم که در دین آمده چه می شود؟ و اگر بگوییم به حضرت محرم هستندپس ازدواج ایشان با محارم خود چه حکمی دارد؟

4-  کدام دلیل عقلی و نقلی لزوم وجود حجت الهی را اثبات می کند؟
5
-  با توجه به حتمی بودن آمدن امام زمان(عج) فلسفه ی دعا کردن برای سلامتی آن حضرت چیست؟

6-  تا به حال نشنیده ام که زنی به خدمت امام زمان(عج) مشرف شود.آیا زنان مسلمان به چنین سعادتی نائل نمی آیند؟

7-  راه شناخت و نزدیکی به امام زمان(عج) چیست؟
8-  آیا در رابطه  با اسامی و ملیت های یاران حضرت مهدی(عج) در روایات و احادیث چیزی ذکر شده است؟
9-  آیا ظهور امام زمان(عج) در روز جمعه خواهد بود؟آیا این نوعی تعیین وقت برای ظهور امام نیست؟

10- وقتی امام ظهور کرد آنهایی که لیاقت ندارند ولی امام را دوست دارند تکلیفشان چیست؟ دیدن امام یا یکی از اولیای خدا در خواب به چه معناست؟

برای مطالعه پاسخ این سوالات به ادامه مطلب مراجعه کنید

۱-  اینکه خانواده ی امام عصر(عج) تو مثلث برمودا زندگی می کنند صحت داره؟

اینکه امام زمان (ع) خانواده دارددربین علما اختلاف است درمرحله بعدبه این نکته اشاره میشودکه مثلث برمودا،ساخته بعضی ازدولتهاست تادراین منطقه ،کارهای خاص نظامی وآزمایشات مخفیانه و....انجام دهند

2-  آیا واقعیت داره که یک زن حضرت ولی عصر(عج) را بعد از ظهور و امامت به شهادت می رساند؟

درموردپایان زندگی حضرت به درستی نمی توان سخن گفت،روایتی که درآن سخن از شهادت حضرت به دست یک زن به میان آمده ،هم ضعف سند دارد وهم اضطراب درمتن و هم اینکه در متون شیعه واردنشده است . برخی به سخن امام حسن علیه السلام که فرمود: نیست ازما ائمه مگراینکه یامسموم می شود یا مقتول ،استناد کرده گفته اند: حضرت درنهایت به شهادت می رسد ؛ ولی کیفیت آن روشن نیست .دربرخی ازروایات نیز سخن از رحلت آمده است.درتوجیه روایت امام حسن علیه السلام گفته شده است : این روایت می تواند مربوط به زمان حاکمیت بنی امیه وبنی عباس باشد که به ائمه سخت می گرفتند.بنابراین نمی توان به روشنی دراین باره اظهارنظرکرد.هنگام رحلت امام زمان (عج) بنابرروایات، امام حسین علیه السلام رجعت کرده وحکومت عدل را رهبری میکند وتازمانیکه خداوند اراده کند زندگی انسانها ادامه می یابد ویکی از امامان پیشوایی مردم را برعهده خواهد داشت.

3-  با توجه به اینکه امام زمان (عج) شاهد و ناظر اعمال ماست پس تکلیف محرم و نامحرم که در دین آمده چه می شود؟ و اگر بگوییم به حضرت محرم هستندپس ازدواج ایشان با محارم خود چه حکمی دارد؟

هرنظارتی به این معنا نیست که محرم بودن درکارباشد چون نظارت درمسائل حرام ودربعض مسائل خاص به صورت کلی است مثلااگرخانمی بدون روسری درمقابل نامحرم ظاهرمیشود ،حضرت به اصل بی حجابی آن خانم واصل گناه علم دارد نه آن که موی سرآن خانم راهم ببیند وخودحضرت به حرام بیفتد که منافات باعصمت حجت الهی داشته باشد پس جایی برای سوال دوم باقی نمی ماند وثانیا اصل ازدواج هم مورداختلاف است .

4-  کدام دلیل عقلی و نقلی لزوم وجود حجت الهی را اثبات می کند؟

دلیل عقلی : میدانیدکه همیشه مبدافاعلیت فاعل ،علت غائی است،همانگونه که اگرمیوه نباشد وجوددرخت لغووبی فایده است وچنان چه انسان در عالم وجودنباشد ،خلقت حیوان لغواست واگرحیوان روی زمین نباشد خلقت گیاه لغواست ،اگرهم انسان کامل روی زمین نباشد وجودانسان وبه تبع آن سایر مخلوقات لغووبیجاست .چون غایت وثمره ی خلقت انسان ،انسان کامل است .سایرمخلوقات مقدمه اند برای مرتبه مافوقشان وسایرانسانها مقدمه هستند برای انسان کامل واین ازنظرعقل ثابت است که ایجادمقدمه بدون ذی المقدمه کاری بیهوده است وخدای حکیم کارلغونمیکند.افرادبشربسان تنه ی درختندوانسان کامل ثمره ی آن واگراونباشد افرادانسان تنه ی درختی هستندبی ثمرواین لغووبی فایده است .

درنتیجه تایک موجوددرعالم وجودهست بایدانسان کامل که همان حجت الهی است نیزباشد،لذامیبینیم که اولین انسان خلق شده حجت خدابوده است .پس آخرین آنها هم بایدحجت خداباشد .عقل میگویددرطول تاریخ خلقت انسان همواره انسان کامل یا حجت خدا روی زمین بوده ،هست وخواهد بود.

ثانیاباتوجه به آن که مرتبه ی حجت خدامرتبه ی اشرف است وفیض بایدازاشرف به اخص برسد پس حجت خدا واسطه ی تمام فیوضات الهی برای موجودات است مانندفیض حیات ،روزی و....نخست به اومی رسد سپس به واسطه ودست او به سایرانسانها می رسد.

ثالثاعقل حکم میکندکه خداوند حکیم همواره سفیرانی دربین خلقش داشته باشد که خواسته ی اورابرای مخلوقات وبندگانش بیان نمایندوایشان را به منافع ومصالح ونیز موجبات تباهی وفنایشان رهبری کنند،ایشان همان پیامبران وبرگزیده های خلق اوهستندکه حجتهای اومیباشندوازجانب اوتربیت شده وبه حکمت مؤیدشده اند.نتیجتاً همیشه ودرهرزمان باید این سفیران وحجت های الهی روی زمین باشند تا حامل ورساننده ی دین الهی وپاسدار ومبلغ وتبیین کننده ی آن باشند .می بینیم که حداقل به این 3دلیل عقلی ،زمین دائماً باید انسان کامل داشته باشد تاباوجودآنان دین کهنه وفرسوده نشود وازمیان نرود وسنن الهی دگرگون نشود

دلیل نقلی : دلایل بسیاری هست یک نمونه راذکر میکنیم از پیامبر(ص) نقل شده :لولاالحجة لسخت الارض باهلها ( اگرحجت الهی نبود هرآینه زمین اهلش را می بلعید )ر.ک مسندامام رضا(ع)تالیف آقای عطاری

5-  با توجه به حتمی بودن آمدن امام زمان(عج) فلسفه ی دعا کردن برای سلامتی آن حضرت چیست؟

این مسلم است خداوند نگهبان وحافظ حضرت امام زمان (عج) است وخداوندمنتظردعای مابرای حفظ ایشان نیست بلکه این نوعی کمال برای دعاکننده است یعنی دعاکننده می گوید من هم طالب حفظ امام زمانم هستم ودربرکات صحت حضرت سهیم خواهدبود مثل جریان پیرزنی که برای خرید یوسف آمده بود که نامش درزمره ی خریداران یوسف باشد .

ونیزنکته دیگراینکه دعای ما برای سلامتی حضرت مقدمه است برای ظهورایشان چراکه یکی ازشؤؤن سلامتی آن حضرت ،سلامتی ازغم هاست که بزرگترین غم ایشان ظهورآن حضرت است پس دعای برای ایشان ظهورراتعجیل مینماید وبرکات ظهورعایددعاکننده هم می شودپس دعاکننده درسلامتی ایشان (که اعم ازسلامتی جسمی است ) مؤثراست .

همچنین فرمودند برای فرج دعاکنید که فرج شما هم درهمین است پس هم برای ما نفع دارد وهم برای حضرت حجت (عج).

به علت گستردگی شؤؤن ولایت کلیه ی الاهیه حضرت واثراتی که نابسامانیها دردنیادرروح حضرت گذارد.دعای مابرای ایشان دررفع آنها وآسودگی خاطرحضرت ،دخیل است اگرطالب مباحث گسترده دراین باب هستید به کتاب ارزشمند مکیال المکارم تالیف آیت الله موسوی اصفهانی (ره) مراجعه کنید که دراین کتاب آثارمتعدد برای دعاجهت حضرت ولی عصر(عج) گردآوری شده است

6-  تا به حال نشنیده ام که زنی به خدمت امام زمان(عج) مشرف شود.آیا زنان مسلمان  به چنین سعادتی نائل نمی آیند؟

درمواردی که ماآن مورد رانشنیده ایم دلیل برنبودنش نیست دربعضی موارد مشرف شده اند وخواهندشد و50 نفراز 313 نفریاران خاص ایشان خانم می باشند

7-  راه شناخت و نزدیکی به امام زمان(عج) چیست؟

برای شناخت حضرت مهدی علیه السلام وویژگیهای شخصی وکیفیت غیبت وظهورایشان هیچ وسیله ای بهترازآیات شریفه قرآن کریم وروایات معصومین علیهم السلام نیست. بااینکه دراین زمینه وبا اتکای به همین آیات وروایات ،بیش ازهزارکتاب ورساله نوشته شده است .بازهم به طوریقین میتوان گفت که درتمامی آنها ،جزبخش کوچکی ازمعارف مربوط به این آخرین ذخیره الهی تبیین نشده است .زیرا ابعادوجودی ایشان را –همچنان که درباره ی امیرالمومنین علیه السلام فرموده اند –کسی جزخدا وپیامبر(ص) به تمام وکمال نشناسد .وبازکلام خدا وپیامبرواهل بیت را هرکسی به درستی فهم نتواند کرد.

علاوه براین ،خاصیت دوران غیبت است که نمیتوان مطمئن بود که همه فرمایشات آنان به مارسیده باشد . بااین همه ،آنچه در کتاب هاآمده است بسان برگرفتن قطره هایی ازدریایی بیکرانه ،که گفته اند:

آب دریارااگر نتوان کشید*** هم به قدرتشنگی بایدچشید

ازکتابهای خوب وبه روز درمهدویت کتاب آقای مجتبی تونه ای به نام موعودنامه (فرهنگ الفبایی مهدویت ) است.

ویامیتوان اینگونه جواب داد:

مابرای شناخت حضرت ولی عصر(عج) 4راه معرفی میکنیم :

1)قرآن وسنت،عرفان وحکمت

قبل ازتوضیح این اصول 4گانه درشناخت امام زمان (عج) ذکریک مقدمه ضروری است ، مساله مهدویت علاوه براینکه یک امرمسلم دینی واسلامی است ، تقریباً به عنوان یک موضوع عمومی در میان بسیاری ازمجامع وامتهای گذشته مطرح بوده وموردانتظاربشری قرارگرفته است .[دایرة المعارف فارسی]

بعدازذکراین مقدمه کوتاه به معرفی چندراه برای شناخت حضرت امام زمان (عج)می پردازیم

الف) قرآن کریم : قرآن کریم تجلی ذات باری تعالی برنبی مکرم اسلام (ص) است.برخی از آیات قرآن،ظهوردرمساله مهدویت داشته ومباحث پایان وآینده جهان را بررسی میکنندوبرخی دیگر ازآیات باعنایت به روایات به تأویل برده شده است .

به عنوان نمونه 2آیه راذکرمیکنیم :

1.مادر«زبور» بعدازذکر«تورات» نوشتیم،سرانجام بندگان شایسته من وارث وحاکم زمین خواهندشد. [انبیا،105]

امام باقرعلیه السلام درتاویل وتغییراین آیه شریفه فرموده اند: «این بندگان شایسته که وارثان زمین گردند ،حضرت مهدی (عج) واصحاب اودر آخرالزمان هستند»[طبرسی،ابوعلی الفضل بن الحسن؛مجمع البیان،ج 7ص66؛داراحیاءالتراث،بیروت1406]

2.خداوند برای آنهایی که ایمان آورده وعمل صالح انجام داده اند ،وعده داده است که آنان راخلیفه روی زمین نموده ،همانگونه که پیش ازآنها راخلیفه ساخته بود.....[نور،56]

امام سجاد علیه السلام بعدازتلاوت این آیه شریفه فرموده است :«اینان ازشیعیان ماهستند.خداوند این کاررادرحق آنان به دست مردی ازخاندان ما خواهدکرد.آن مردمهدی این امت است »[طبرسی ،همان ص152- مجمع البیان]

ب) سنت: روایات گسترده ای ازمنابع حدیثی امامیه همانند کمال الدین وتاج النعه(شیخ صدوق )،الغیبة(طوسی)، الغیبة(نعمانی)،اصول کافی (کلینی)و... به مساله مهدویت پرداخته ومباحث آن راشناسانده اند ودرکتابهای حدیثی اهل سنت نیزروایات نبوی متعددی درموردمساله مهدویت ذکرشده است که درذیل به عنوان نمونه چندروایت ذکرمیشود:

1.حضرت مهدی (عج) درصحیفة فاطمةزهراسلام الله علیها،جابرمیگوید: روزی برفاطمه (س) واردشدم ،صحیفه ای را دردست مبارک او دیدم که اسم پیامبر(ص) وتمامی اسامی ائمه دوازده گانه (ع) درآن ثبت شده بود. وجابرهمه آن اسامی راذکرکرده که ازجمله اسم مبارک حضرت مهدی (عج) دراین روایت چنین آمده است «اباالقاسم ،م ح م د بن الحسن وهوحجةالله تعالی علی خلقه امّه جاریه واسمها(نرجس)»

2.طبرسی ازامام باقرعلیه السلام آورده است که آن حضرت خطبة رسول اکرم (ص) درروزغدیررادریک حدیث طولانی آورده است که دربخشی ازآن درباره وجودمبارک امام مهدی (عج) این چنین فرموده است «بدانیدکه او(امام مهدی ) باقی مانده حجت هایی است که حجتی بعدازاونخواهدبود.اوولی خدادرزمین وحاکم درمیان خلق، وامین درنهان وآشکاراست »

3.ابن سعیدخدری ازرسول اکرم (ص) :« درامت من مهدی است که پس ازخارج شدن ازغیبت ،زمین راپرازعدل نموده ،چنان که ازجوروستم پرشده باشد»[ ترمذی ،ابی عیسی محمد،صحیح ترمذی،ص 270،چ قدیم،مصر]

4.ازرسول اکرم (ص) به مهدی بشارت می دهم ،مردی ازقریش وعشرت من می باشد »[ابن حجرهیثمی ،شهاب الدین احمدشافعی ،صواعق المحرقه،ص99،مکتبه القاهره،1385ق ] وهمچنین روایت زیادی ازفریقین دراین مورد رسیده است که زمینه بیان آن نمی باشد .

ج) عرفان

عرفان راه دیگری برای شناخت امام زمان (عج) .عرفای اسلامی که اصحاب کشف وشهودند مساله مهدی موعودرا مطرح کرده وبرعظمت مقام آن تاکید نموده اند .آنان این مطلب رادرقالبهای شعرونثربه دیگران رسانده اند.ودرعرفان این موضوع رادرحقایق مسلم دین ووقایع حتمی جهان می دانند. ازآن حضرت به قطب زمان ،ولی دوران ،خاتم اولیاءیادکرده اند .وبه چندنمونه از دیدگاه عرفانی اشاره می شود:

1.شیخ عطارنیشابوری،عطارکه مطالب عرفانی فراوانی دربعدشخصیتی حضرت مهدی (عج) گفته است ،به نمونه ای ازاشعاراودرباره آن حضرت اشاره می گردد:

اوست باب اولیاء عین الیقین اوست اسرار معانی را معین

اوست دانا درهمه روی زمین اوست بنیادوهمه اسراردین

اوست عالم برعلوم اولین اوست ظاهربرظهورآخرین ...

نام او،نام محمد(ص) آمده خلق او،خلق احمدآمده...

صدهزاران اولیاروی زمین ازخداخواهندمهدی رایقین

یاالهی ،مهدی راازغیب آرتاجهان عدل گرددآشکار

2.محمودشبستری ،ایشان تحت عنوان «قاعدة ختم ولایت »می گوید: « غرض ازختم ولایت وجودمبارک حضرت مهدی (عج) است که سلسله ولایت به اوختم می گردد .حقیقت کمال به نقطةدائرة اخیربه ظهورمی رسدکه خاتم اولیاءباشد.یعنی دائره وجودولایت مطلقه حضرت مهدی (عج) که نقطه ختم ولایت است ،درحقیقت مظهر همه ولایتهاست که دروجودانبیاواولیاءگذشته فردفردوجودداشته اندودراین نشئه به وجودخاتم اولیاحضرت مهدی ظهوریافته است

ح) حکمت

حکما وفلاسفه اسلامی نیزبه مساله ولی کامل وخلیفه خدادرزمین توجه داشته وبرمبنای اندیشه خوداز آن سخن گفته وآن راشناسانده اندکه به چندنمونه ازنظریه بزرگان اهل حکمت اشاره می شود :

1.معلم ثانی ابونصرفارابی ،حکیم فارابی درتحلیلی که دارد ،زندگی صحیح اجتماعی رادرمدیریت کامل وآگاه به زمان ومکان می داند وآن مدیر کامل را به زمان حضوروغیبت پیش بینی کرده می گوید: رئیس مدینه فاضله ،نمی تواند هرکسی باشد. وکسی می تواند که دارای ملکة کامل باشد ،چنین انسانی ،انسان کامل است .که بالفعل هم عقل است وهم معقول ،هم مدیراست وهم مدبّر،هم معلم است هم مرشد.اواشراف کامل برهمه دارد.زیرا بقای مدینه فاضله ،به امام ورهبراست .واینگونه رهبرمتصل به عقل الهی است وازبرکت علم تأویل برخوردارمی باشد.وبه همه معارف حسی وغیرحسی آشنایی کامل دارد.وچنین انسانی شایسته ی خلافت الهی درزمین است .وارتباط باعالم غیب داشته ،دربیان معارف اشتباه نمی کند....وبعدمی گوید:اگرزمانی چنین انسانی درجامعه حضورنداشت وازمنظرها پنهان ودرحال غیب به سرمی برد،بایدشرائع واحکامی را که این رئیس ویاامثال آن درحال حضوروضع کرده اند ،بگیرند وهمان ها را قوانین قطعی جامعه قرار دهند وجامعه را به آن اداره کنند

2.شیخ اشراق ،شهاب الدین سهروردی می گوید:هیچ گاه عالم از حکمت وازوجود کسی که قائم به حکمت است وحجت های روشن خدا درنزداو می باشد ،خالی نخواهدبود. واین کس همان خلیفه خدا درزمین است .پس درهر زمانی چنین شخصی بهم رسد که نمونه کامل علم وعمل بوده ورهبری امت به اوبوده وخلافت الهی درزمین نیزبه عهده او می باشد . وزمین هرگز ازچنین انسانی تهی نخواهد ماند.اما این چنین رهبر وپیشوای جامعه ،گاهی درظاهربوده وحکومت تشکیل می دهد .وگاهی درنهایت نهانی بوده ودرغیبت به سرمی برد .وآن که درغیبت به سرمی برد مردم او را «قطب زمان» می نامند. او درجای بی نشانی زندگی کرده وازاونشانی دردست نمی باشد. هرگاه این امام ورهبرظاهرگردد ودرراس حکومت قرار گیرد ،زمان ،زمانی نورانی خواهدشد.

8-  آیا در رابطه  با اسامی و ملیت های یاران حضرت مهدی(عج) در روایات و احادیث چیزی ذکر شده است؟

احادیثی مطرح است مراجعه شودبه کتاب موعودنامه (نوشته مجتبی تونه ای)

9-  آیا ظهور امام زمان(عج) در روز جمعه خواهد بود؟آیا این نوعی تعیین وقت برای ظهور امام نیست؟

بله درروزجمعه است اما درسوال33 در پاسخ به شبهات3 توضیح داده ایم که معنای توقیت چیست

10- وقتی امام ظهور کرد آنهایی که لیاقت ندارند ولی امام را دوست دارند تکلیفشان چیست؟ دیدن امام یا یکی از اولیای خدا در خواب به چه معناست؟

اگردوستی صادقانه باشدحضرت نظری به ایشان میکندوالا کبوترباکبوتربازباباز(سنخیت بایدباشد)

اگرخواب صادق باشد(رویای صادقانه)خیری درپیش است ومنتظریک نعمت حقیقی درزندگی باشید

منبع: http://313gole-yas2.blogsky.com/
طبقه بندی: علم مهدوی، 
برچسب ها: شبهات مهدوی، پاسخ به شبهات امام زمان، امام زمان، امام مهدی، مهدویت، مولای من، شبهات،
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
.:
By Ashoora.ir & Blog Skin :.